תקנון האתר

תקנון בשישי בע"מ

ברוכים הבאים, ​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר זה מהווה הסכמה לכל תנאי תקנון זה, המפורט להלן. 

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בפנייה באתר ובאמצעות וואטסאפ ובטלפון 0553316767.

נשמח לסייע לכם ולתת מענה לכל בעיה בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

אתר אינטרנטי זה, מנוהל ע"י חברת בשישי בע"מ מרחוב המסגר 10/4, אריאל , (להלן: "בשישי")

כל המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בשישי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת על פי תקנון זה. 

בשישי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר בשישי לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

בשישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

אזורי השרות

השירות הניתן מוגבל בתחומי מדינת ישראל ובאזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי בשישי לפי שיקול דעתה הבלעדי. על הלקוח לבדוק באתר את זמינות המשלוחים למען הרצוי, לפני השלמת הקניה. 

יובהר כי לחברת בשישי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

אספקת מוצרים שנרכשו אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

הגבלות

 שימוש באתר לרכישת מוצרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת המשלוח דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח.

למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. אזי במידת האפשר המוצרים יוחזרו לספק. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. במידה ולא ניתן להחזיר המוצר לספק – יחויב הלקוח של המוצר.

המוצרים

בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת באתר. 

כל המוצרים הנמכרים באתר, מוצגים בשיתוף פעולה עם ספקים איכותיים מכל הארץ. האחריות לטיב המוצרים ומאפייני המוצר הינם באחריות הספקים בלבד.

כל המוצרים מקושרים לעמוד הספק, שם יוצגו פרטי הספק, ומאפייני המוצרים (כגון כשרות). ועל הרוכש לברר אם מוצר זה מתאים לצרכיו.

בשישי רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ו/או הספקים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים ו/או הספקים מהרשימה הנ"ל. 

אופן הצגת המוצרים יקבע על ידי בשישי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את בשישי. 

במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בשישי

המחירים

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. בשישי תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו למשך 24 שעות בלבד. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה,  לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

 חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע באתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה". 

בשישי שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

מובהר כי קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

התשלום

 תשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שתמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובוואטסאפ. 

על אף האמור לעיל בשישי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

 שעות פעילות

הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, עד למועד האחרון שנקבע לכל מוצר. (בד"כ יום רביעי או חמישי) למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של בשישי.

הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר, האפליקציה או הטלפון  אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של בשישי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

 

שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

ימים א-ה:            20:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד שמונה בלילה).

יום ו' וערבי חג:    13:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד אחת אחה"צ)

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות

דמי משלוח

 בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 10-20 ₪  בגין אספקת מוצרים למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. 

מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

אספקה

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי בשישי (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של בשישי שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחד הספקים הפועלים במסגרת בשישי אשר תיבחר על ידי בשישי על פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "הספק"). 

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) בשישי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד ההספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונליים לאזור השרות של הלקוח, שתוצג בלחיצה על הקישור "זמינות משלוחים". מובהר כי בשישי תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 

מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.

בשישי תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, בשישי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי בשישי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. בשישי תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת ההזמנה, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת. 

בשישי לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) יוחזרו לספק ככל הניתן ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל.

הלקוח מסכים כי מאחר ומדובר במוצרים המיוחדים לשבת, וחלקם מהמוצרים הינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים), יחויב הלקוח במלא מחיר המוצר באם לא יתואם מועד חדש למשלוח כאמור. 

למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון. 

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.  

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 מבצעים 

מעת לעת יימכרו מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").   

במידה ובשישי תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר.

 ביטול / שינוי הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לאחר המועד האחרון להזמנה שצוין ליד המוצר

ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון, בצ'ט באתר, ובוואטסאפ.

 בשישי תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 

בנוסף לאמור לעיל, הלקוח לא יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון ובאתר – דרך קישור "צור קשר"; וכן – דרך וואטסאפ.   

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות בשישי כפי שתהא מעת לעת. 

לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בטלפון, באתר (דרך ערוץ "צור קשר") ובוואטסטאפ, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

הערות למוצר

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. 

באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה – "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר.   

התמונות הינן להמחשה בלבד. 

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

אחריות 

בשישי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד'.   

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבשישי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

הלקוח פוטר את בשישי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

בשישי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

בשישי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

בשישי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו הספק שלהם סיפק אותם לבשישי או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא בשישי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל ושיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין בשישי במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

בשישי והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

אבטחת האתר 

 אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 בשישי תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות האתר ו/או החברה, ו/או בגין כוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך.

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:

(1) על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;

(2) במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;

(3) במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;

(4) על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;

(5) בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה;

(6) במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

(7) במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש

הזכויות של בשישי באתר

 קניין הרוחני באתר בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בשישי, או של צדדים שלישיים אשר בשישי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין 

בשישי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

השמות "בשישי", "מביאים לכם את השבת", שם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בשישי הם בבעלות מלאה ובלעדית של בשישי, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב.